Informacje dla wierzyciela

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Kto to jest wierzyciel? Jego prawa i obowiązki

Właściwie w każdym stosunku cywilnoprawnym występują dwa podmioty: wierzyciel oraz dłużnik. Każdy z nich ma ściśle określone prawa i obowiązki, które przekładają się m.in. na sposób ewentualnego dochodzenia należności – które jest domeną przede wszystkim wierzycieli inicjujących w tym celu postępowania egzekucyjne. A więc kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa i obowiązki? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowe dla zrozumienia biegu postępowania egzekucyjnego.

kto to jest wierzyciel

Wierzyciel - definicja

Poszukując odpowiedzi na pytanie kim jest wierzyciel należy w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, że w Kodeksie tym nie zawarto definicji pojęcia „wierzyciel”. Jednak specjaliści najczęściej wskazują, że jest nim podmiot, który ma prawa do żądania spełnienia określonego świadczenia od innego podmiotu, z którym łączy go stosunek zobowiązaniowy. Przy czym podmiotem takiego stosunku może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną. Jednocześnie przedmiotem świadczenia mogą być nie tylko pieniądze, ale również np. dokonanie czynności prawnej bądź faktycznej (chociażby zamieszczenie stosownego sprostowania).

Prawa i obowiązki wierzyciela

Prawa wierzyciela sprowadzają się przede wszystkim do możliwości żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika. Jego konsekwencją jest także prawo do zainicjowania odpowiedniego postępowania, którego celem jest przymuszenie dłużnika do wywiązania się z tego, co stanowi jego obowiązki.  Jednocześnie prawo przewiduje dla wierzyciela także obowiązki. Wśród nich podstawowym jest obowiązek przyjęcia świadczenia będącego treścią stosunku zobowiązanego. Wierzyciel więc nie może uniemożliwiać czy utrudniać dłużnikowi spełnienia świadczenia. Może jednak określić metodę jego spełnienia oraz wnioskować o określony sposób egzekucji, np. z wynagrodzenia dłużnika bądź należących do niego ruchomości i nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920