Komornik sądowy Warszawa Mokotów - Przemysław Bieńkowski

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Przemysław Bieńkowski
Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie
ul. Narbutta 25A/107, 02-536 Warszawa

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Kancelaria komornicza Warszawa

Komornik sądowy zajmuje się realizowaniem postanowień sądu, dlatego ten zawód mieści się na liście funkcjonariuszy publicznych, zawartym w Kodeksie karnym. Prowadzenie działalności komorniczej musi być poprzedzone realizacją szeregu wymogów prawnych. Komornikiem sądowym może zostać osoba powyżej 28 roku życia, niekarana, posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, która na koniec dwuletniej aplikacji zdała egzamin komorniczy, a następnie przepracowała w charakterze asesora komorniczego okres co najmniej dwóch lat.

Komornik sądowy wykonuje swoje obowiązki w ścisłej zgodności z postanowieniami właściwego sądu. Jego praca ma charakter wykonawczy, polegający na ściąganiu należności z majątku osób zadłużonych celem zaspokojenia uzasadnionych roszczeń wierzycieli. Procedura egzekucji komorniczej może zostać uruchomiona po wydaniu tytułu wykonawczego przez sąd. Czynności komornika sądowego obejmują pieniężną i niepieniężną egzekucję sądową. Przedmiotem zajęcia komorniczego mogą być nie tylko środki finansowe na koncie bankowym dłużnika lub jego wynagrodzenie z pracy, lecz także nieruchomości, samochody, czy inne przedmioty generujące określoną wartość pieniężną po odsprzedaży.

W ramach obowiązków, jakie wykonuje kancelaria komornicza, znajduje się także przygotowanie i ogłoszenie licytacji komorniczych, podczas których następuje sprzedaż wspomnianych tu niepieniężnych składników majątku osób zadłużonych. Środki ze sprzedaży przekazywane są wierzycielom, celem pokrycia z nich strat wynikających z niewypłacalności dłużników.

komornik warszawa mokotów

Komornik sądowy Warszawa – gdzie i jak działa?

Komornik sądowy Warszawa funkcjonuje na zasadach regionalizacji, działając pod nadzorem Prezesa Sądu Rejonowego. Do jego zadań należy przede wszystkim windykacja należności, procedowanie pism, sprawowanie urzędowego nadzoru w trakcie licytacji na ruchomościach i nieruchomościach dłużnika, ustalanie faktycznego majątku osoby zadłużonej, tworzenie protokołów stanu faktycznego, wykonywanie eksmisji z nieruchomości objętej zajęciem komorniczym, a także wszelkie inne sprawy związane z wykonaniem wyroku sądu o zajęciu środków pieniężnych i niepieniężnych. W przypadku usług, jakie świadczy kancelaria komornicza, Warszawa generuje dużą liczbę spraw z pełnego przekroju zapisów ustawowych. Komornik sądowy w Warszawie przyjmuje interesantów w wyznaczone dni. W tutejszej kancelarii są to środy w godzinach pracy kancelarii od 07:30 do 15:30. W sprawach szczególnie pilnych istnieje jednak możliwość indywidualnego umówienia spotkania.

Kancelaria komornicza stosuje w swoich działaniach wiele środków i baz danych elektronicznych. Komornik sądowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych przez siebie czynności. Jedyną przesłanką do zwolnienia z tajemnicy zawodowej jest sytuacja zeznawania jako świadek przed sądem lub zwolnienie z tajemnicy przez właściwy sąd w trakcie postępowania karnego. Obowiązkiem zachowania tajemnicy zostały objęte wszystkie sprawy prowadzone przez komorników.

Po skutecznej egzekucji należności od dłużnika kancelaria komornicza ma ustalony prawnie termin 4 dni na przekazanie ich wierzycielowi. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa działa dla dzielnicy Mokotów, UrsynówWilanów, wykonując postanowienia sądów w zakresie ściągania wierzytelności.

Czytaj więcej

Komornik sądowy Warszawa Mokotów – obszar działalności

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego obowiązkiem jest wyegzekwowanie należności. Co do zasady, dysponentem postępowania egzekucyjnego pozostaje wierzyciel. Postępowanie jest wszczynane na wniosek dysponenta, który ma także prawo do zakończenia egzekucji prowadzonej wobec dłużnika czy też zawarcia z nim ugody. W gestii wierzyciela pozostaje także – na zasadach przewidzianych przez prawo – wybór komornika, któremu powierzy postępowanie egzekucyjne. Komornik sądowy działa w konkretnym rewirze, przy konkretnym sądzie rejonowym. Oznacza to, że dla komornika sądowego Mokotów, sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (link do strony właściwego sądu - https://mokotow.sr.gov.pl/). Po spełnieniu dodatkowych formalności komornik podejmuje także czynności na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Należy przy tym pamiętać, że zarówno postępowanie egzekucyjne i jego przebieg, jak i prawa oraz obowiązki dłużnika i wierzycieli zostały ściśle określone przez prawo.

komornik sądowy warszawa mokotów

Komornik Mokotów – zakres działań

Komornik bierze udział w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Zadania powierzone komornikom są ściśle określone przez prawo. Kancelaria komornicza nr XXXIV wykonuje orzeczenia sądowe i zabezpieczenie roszczeń. Funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym zajmuj się również sporządzaniem spisu inwentarza lub przygotowaniem protokołu stanu faktycznego. Na zlecenie sądu lub wniosek powoda komornik dostarcza dokumentację dłużnikowi m.in. pisma procesowe, zawiadomienia i inne dokumenty sądowe. Komornik sprawuje również urzędowy nadzór nad licytacjami nieruchomości i ruchomości.

Pozycja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawowym celem każdego postępowania egzekucyjnego jest przymusowe zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W końcu procedurę egzekucyjną wdraża się wówczas, gdy dłużnik odmawia spełnienia świadczenia, do którego jest zobowiązany. Wierzyciel chcąc wyegzekwować swoje należności przez Komornika sądowego, powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego musi dołączyć m.in. tytuł wykonawczy. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Przemysław Bieńkowski udostępnia wzór wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno w siedzibie kancelarii, jak i na swojej stronie internetowej.

Dłużnik wobec egzekucji – niezbędne informacje

Procedurę egzekucyjną zawsze prowadzi się wobec określonego dłużnika. Powinien on spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania – w przypadku zaś, gdy nie wywiąże się z tego obowiązku, a wierzyciel uzyskał stosowne dokumenty, istnieje możliwość wdrożenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaś jego rozpoczęcia dłużnikowi przysługuje szereg uprawnień. Wśród nich m.in. prawo zaskarżenia czynności komornika oraz wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego lub o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątku.

Numer konta bankowego
Bank PKO BP S.A.
71 1020 1026 0000 1102 0439 7196

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920