Informacje dla dłużnika

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Kto to jest dłużnik? Jego prawa i obowiązki

Dłużnik i wierzyciel to strony właściwie każdego stosunku zobowiązaniowego. Od wypełniania ich praw i obowiązków w dużej mierze zależy sposób realizacji zobowiązania, w tym kształt ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Stąd warto zadać sobie – w istocie fundamentalne – pytanie kim jest dłużnik oraz jakie są jego prawa i obowiązki?

kto to jest dłużnik

Dłużnik - definicja

To, kim jest dłużnik, zależy przede wszystkim od przepisów Kodeksu cywilnego. Jednak – podobnie, jak w przypadku pojęcia „wierzyciel” – ustawodawca nie zdefiniował określenia „dłużnik”. W nauce prawa najczęściej podnosi się, że dłużnik to strona stosunku zobowiązanego, którego obowiązki sprowadzają się przede wszystkim do spełnienia na rzecz wierzyciela określonego świadczenia.

Dłużnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną – a więc każdy, kto może być podmiotem praw i obowiązków. Oczywiście to, kto jest dłużnikiem ustala się badając treść stosunku zobowiązaniowego – a zwłaszcza ukształtowanie praw i obowiązku jego stron. Przy czym warto pamiętać, że w praktyce może się zdarzyć, że strony są dla siebie wzajemnie dłużnikiem i wierzycielem.

Prawa i obowiązki dłużnika

Skoro zasadnicze obowiązki dłużnika sprowadzają się do spełnienia świadczenia, musi liczyć się on, że wierzyciel ma z kolei prawo do żądania – także przymusowego – wywiązania się z tego obowiązku. Jednak dłużnik ma także swoje prawa. W ramach postępowania egzekucyjnego może m.in. zaskarżyć czynności egzekucyjne do sądu; ma także prawo do pełnej informacji na temat zadłużenia. Prawa dłużnika determinują także sposób wykonania świadczenia. Wierzyciel nie może żądać spełnienia go w dowolny, określony przez siebie sposób, ale jego realizację wynikającą z treści stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli więc np. w umowie strony zdecydowały się na harmonogram spłat, wierzyciel nie może dokonać samodzielnie jego zmiany. Więcej informacji na temat praw i obowiązków dłużnika mogą Państwo zasięgnąć na oficjalnej stronie Izby Komorniczej w Warszawie - https://www.izba.warszawska.komornik.pl/.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920