Komornik sądowy Wilanów – Przemysław Bieńkowski

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Komornik sądowy Warszawa Wilanów – obszar działalności

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach dotyczących długów i należności względem wierzycieli. Każdy komornik wykonuje czynności, do których jest uprawniony na określonym terytorium, zwanym rewirem komorniczym. Najczęściej pokrywa się on z obszarem właściwości sądu rejonowego. Jednocześnie – na mocy specjalnego oświadczenia – wierzyciel spoza rewiru ma możliwość wnioskowania o wszczęcie egzekucji do komornika z terenu właściwości Sądu Apelacyjnego. Obszar działania kancelarii komorniczej Przemysława Bieńkowskiego obejmuje m.in. dzielnicę Wilanów w Warszawie.

Komornik Warszawa Wilanów – zakres działań

Do zadań komornika należy m.in. egzekucja sądowa, czyli ściąganie długów na podstawie orzeczeń sądu. Oczywiście to nie jedyny zakres obowiązków kancelarii komorniczych. Komornik zajmie się również sporządzeniem spisu inwentarza i protokołu stanu faktycznego.  Funkcjonariusz publiczny odpowiada również nad doręczeniem zawiadomień, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych oraz sprawuje nadzór nad licytacjami komorniczymi.

Należy pamiętać, że w ramach postępowania egzekucyjnego swoje uprawnienia posiadają zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele.

komornik sądowy warszawa wilanów

Prawa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Zainicjowanie postępowania egzekucyjnego pozostaje w gestii wierzyciela – może on, ale nie musi skorzystać ze swojego uprawnienia. Jeżeli jednak się na to zdecyduje, do wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie – na urzędowym formularzu – stosownego wniosku. Do takiego wniosku należy dołączyć wymagane przepisami prawa załączniki, w tym przede wszystkim tytuł egzekucyjny. W najbardziej typowych przypadkach jest to orzeczenie sądu zasądzające świadczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Ponadto jednym z uprawnień wierzyciela jest wskazanie sposobu egzekucji, np. zajęcia rachunku bankowego bądź licytacji nieruchomości. Wierzyciel może także zgodzić się na zawieszenie bądź umorzenie egzekucji.

Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawowym obowiązkiem dłużnika zawsze pozostaje spełnienie świadczenia. Jednak, kiedy zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie egzekucji, przysługują mu określone uprawnienia. Wśród nich należy wymienić prawo do żądania informacji o przebiegu egzekucji; zaskarżenia czynności komornika, czy wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Także na tym etapie dłużnik może negocjować z wierzycielem warunki spłaty należności bądź wykonania innego świadczenia będącego przedmiotem egzekucji. Szczegółowe informacje dotyczące działalności komorniczej mogą uzyskać Państwo na stronie Krajowej Rady Komorniczej.